Obchodní podmínky internetového obchodu www.MOTOINTEGRATOR.cz

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky internetového obchodu www.MOTOINTEGRATOR.cz (dále jen Podmínky) se vztahují k internetovému obchodu provozovanému na adrese www.MOTOINTEGRATOR.cz dále uvedeným provozovatelem a upravují smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím týkající se prodeje dále uvedeného Zboží Prodávajícím Kupujícímu, přičemž Kupující je s těmito Podmínkami s dostatečným předstihem před uzavřením kupní smlouvy seznámen.

1.2. Podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy.

2. Definice základních pojmů

2.1. Provozovatel obchodu: Inter Cars Česká republika s.r.o., IČ: 27156257, se sídlem v Praze 4, Novodvorská 1062/12 Lhotka, PSČ 142 00, zapsaná v OR MS Praha, odd. C, vl. 141075, tel.: +420 261 344 080, e-mail: intercarscz@intercars.eu.

2.2. Prodávající: Osoba – dodavatel, kterého si zvolil Kupující v zadání své elektronické nabídky – návrhu na uzavření kupní smlouvy (dále také jen objednávka), který je zároveň uveden v potvrzené objednávce Kupujícího, a který prodává zboží Kupujícímu, pokud není mezi stranami dohodnuto jinak. Aktuální seznam Prodávajících je uveden ZDE. Prodávajícím může být i Provozovatel obchodu.

2.3. Kupující: Fyzická nebo právnická osoba (není-li dále uvedeno jinak, která objednává u Prodávajícího Zboží a nakupuje Zboží prostřednictvím internetové adresy www.MOTOINTEGRATOR.cz a která následně obdrží e-mailem potvrzení své objednávky.

2.4. Zboží: Výrobky – náhradní díly pro vozidla nebo motocykly, příslušenství k vozidlům a motocyklům, provozní kapaliny a příslušenství, které jsou uvedeny v aktuálním elektronickém katalogu na www.MOTOINTEGRATOR.cz. Tento katalog může Provozovatel obchodu kdykoliv změnit, a to s účinností uveřejnění nového katalogu na uvedených internetových stránkách.

2.5. Spotřebitel: Každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého poslání uzavírá kupní smlouvu na Zboží s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

3. Závaznost Podmínek

3.1. Potvrzením Kupujícího v elektronické objednávce na www.MOTOINTEGRATOR.cz, že Podmínky „četl a souhlasí s nimi“ Kupující potvrzuje, že Podmínky četl, že se s nimi s dostatečným předstihem před uzavřením kupní smlouvy seznámil, že jim plně porozuměl, že s nimi souhlasí a zavazuje se jimi řídit.

4. Objednávání Zboží

4.1. Zboží objednává Kupující zasláním své nabídky prostřednictvím internetového katalogu a elektronické objednávky na www.MOTOINTEGRATOR.cz. Uvedený katalog slouží pouze k informačním účelům a není nabídkou resp. návrhem na uzavření smlouvy. Návrhem na uzavření smlouvy s Prodávajícím je nabídka (objednávka) Kupujícího. Obdržení objednávky oznámí Provozovatel obchodu Kupujícímu elektronicky bez zbytečného odkladu. Objednávka je pro Kupujícího závazná 7 dní od jejího odeslání. V objednávce musí být řádně vyplněny (označeny) všechny předepsané náležitosti, včetně souhlasu s těmito Podmínkami a informace a souhlasu se zpracováním osobních údajů. Konkrétní kupní smlouva na Zboží vzniká e-mailovým potvrzením objednávky Kupujícího Prodávajícím (může tak učinit i Provozovatel obchodu), ve kterém je uveden i konkrétní Prodávající.

4.2. Kupní smlouva je po uzavření uložena u Prodávajícího, je přístupná Kupujícímu a není přístupná třetím osobám. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující má v systému vyplňování objednávkového formuláře před jeho odesláním možnost zjistit a opravit chyby či jiné nesprávnosti vzniklé při zadávání údajů do tohoto formuláře. Prodávající (včetně Provozovatele obchodu) přistupují ke Kupujícímu s maximální odbornou péčí s cílem dosáhnout maximální spokojenosti Kupujícího s procesem objednání a koupí Zboží, s kvalitou Zboží a služeb.

5. Dodací podmínky

5.1. Prodávající odevzdá Zboží Kupujícímu v místě plnění nejpozději do 14-ti dnů od potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím, pokud není mezi stranami dohodnuto jinak. Prodávající může odevzdat Zboží Kupujícímu kdykoliv v uvedené lhůtě, přičemž den odevzdání včas oznámí vhodným způsobem Kupujícímu.

5.2. Místem plnění je provozovna Prodávajícího uvedená v potvrzené objednávce Kupujícího, přičemž v takovém případě náklady na dodání Zboží do místa plnění jdou k tíži Prodávajícího. V případě, že prodávajícím je Provozovatel obchodu, je místem plnění adresa Kupujícího uvedená v potvrzené objednávce, přičemž k dodání do místa plnění se použije Česká pošta, PPL, nebo jiná přepravní služba. V tomto případě náklady na dodání Zboží do místa plnění nese Kupující ve výši uvedené na www.MOTOINTEGRATOR.cz a Kupující je hradí současně s kupní cenou Zboží při jeho převzetí. Při dodávce nebezpečného materiálu, chemikálií, hořlavých materiálů, nebo baterií je místem plnění prodejní/výdejní místo MOTOINTEGRATOR.cz, přičemž náklady na dodání hradí Kupující shodně jak uvedeno v předchozí větě.

5.3. Zboží je dodáváno pouze v rámci České republiky.

5.4. Kupující je povinen Zboží v místě plnění převzít. Pokud tak neučiní, nese veškeré náklady na dopravu Zboží zpět k Prodávajícímu, resp. Provozovateli obchodu.

5.5. Vlastnické právo ke Zboží jakož i nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího převzetím Zboží Kupujícím.

5.6. Prodávající neodpovídá za nedodání či prodlení v dodání způsobené nepřesným nebo nesprávným vyplněním adresy Kupujícího v objednávce.

6. Kupní cena a platební podmínky

6.1. Kupní cena je uvedena v potvrzené objednávce Kupujícího včetně DPH. Podkladem pro kupní cenu je aktuálně platný ceník v době objednání Zboží uvedený na www.MOTOINTEGRATOR.cz. V ceníku jsou uvedeny ceny s DPH. Kupní ceny Zboží uvedené v ceníku jsou platné až do změny provedené Provozovatelem obchodu. Kupní ceny jsou uvedeny v Kč. Kupní cena je včetně daní, poplatků včetně obdobných peněžitých plnění, mimo nákladů na dopravu (viz bod 5.2.)

6.2. Pokud není dohodnuto jinak, kupní cena se hradí v hotovosti při převzetí Zboží v místě plnění. Pokud je prodávajícím Provozovatel obchodu, je kupní cena včetně dopravného hrazena na dobírku.

6.3. Prodávající je povinen vystavit a předat Kupujícímu současně se Zbožím řádný daňový a dodací doklad.

7. Záruka, práva z vadného plnění a reklamace (reklamační řád)

7.1. Prodávající poskytuje Spotřebiteli na Zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců a na baterie, položky LKW a nářadí 6 měsíců od odevzdání Zboží Kupujícímu. V případě, že Kupujícím není Spotřebitel, poskytuje Prodávající záruku za jakost v délce 12 měsíců a na baterie, položky LKW a nářadí 6 měsíců od odevzdání Zboží Kupujícímu. V rámci záruky má kupující právo na odstranění vady opravou nebo výměnou Zboží, a pokud je možná výměna součásti, pak pouze na výměnu této vadné součásti. Jiná práva v rámci záruky Kupujícímu nevznikají, zejména právo na náhradu škody, příp. jiné újmy v souvislosti s vadou a na náklady spojené s vadou či uplatněním reklamace, resp. se jich Kupující výslovně vzdává. Záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené zejména jeho užíváním, poškození Zboží nebo na vady Zboží vzniklé v důsledku neodborné montáže nebo neodborného uvedení do provozu či užívání nebo montáže v rozporu s návodem k užívání.

7.2. Výše uvedeným nejsou dotčena zákonná práva Kupujícího z vadného plnění, která jsou stanovena v zákonném rozsahu.

7.3. V případě, že Zboží bylo montováno či nakoupeno u Prodávajícího, práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího v jeho provozovně nebo na e-mailu info@motointegrator.cz a dále postupuje dle pokynů Prodávajícího nebo Provozovatele obchodu. V případě, že bylo Zboží zasláno zásilkovou službou, je možné vyplnit reklamační protokol, který lze nalézt ZDE.

V reklamaci musí být uvedeno minimálně:

 • komu je reklamace určena
 • označení reklamovaného Zboží
 • popis projevu vady
 • požadovaná práva
 • datum uplatnění reklamace
 • číslo faktury za Zboží
 • označení a podpis Kupujícího
 • Reklamovat lze vadu Zboží jako celku, příp. je-li to možné jeho součástí.

  7.4. Zboží je určeno k montáži (instalaci) osobou k tomu odborně způsobilou. Za vady, které vznikly neodbornou montáží Zboží nebo jiným neodborným uvedením Zboží do provozu nebo vznikly montáží či užíváním v rozporu s návodem k užívání (příp. k montáži) Prodávající neodpovídá. Proto je nutné při reklamaci předložit doklad o odborné montáži či uvedení do provozu. Odbornou montáží a / nebo uvedením do provozu se rozumí montáž v autoservisu, nebo montáž osobou, která má oprávnění tuto činnost vykonávat. Dokladem se rozumí potvrzení o montáži Zboží, s uvedením technologického postupu, nebo faktura, popř. stvrzenka o zaplacení s uvedením vykonaných prací, včetně časového rozsahu, z nichž vyplývá, že bylo na vozidlo (nutno uvést SPZ/RZ) namontováno Zboží, které je předmětem reklamace (identifikace podle objednacího kódu Zboží).

  7.5. Podmínkami k posouzení reklamace jsou zejména:

 • předložení vadného Zboží Kupujícím Prodávajícímu
 • řádné a včasné uplatnění reklamace (oznámení vady)
 • předložení faktury nebo účtenky Kupujícím Prodávajícímu o koupi reklamovaného Zboží
 • předložení dokladu o odborné montáži Zboží Kupujícím Prodávajícímu
 • vyplněný REKLAMAČNÍ PROTOKOL s uvedením stavu tachometru při montáži Zboží na vozidlo a stav tachometru při reklamaci.
 • 7.6. Vyplnění reklamačního protokolu Záruční opravy provádí Prodávající na své náklady.

  7.7. Kupující je povinen Zboží důkladně zkontrolovat a prohlédnout při jeho převzetí a neprodleně oznámit Prodávajícímu v jeho provozovně při převzetí Zboží (při osobním převzetí) nebo Provozovateli obchodu na info@motointegrator.cz (v případě plnění na adrese Kupujícího) zjištěné vady, poškození, rozdíly mezi skutečným stavem, druhem a množstvím Zboží a dodacím dokladem. V případě poškození Zboží při přepravě sepíše a podepíše Kupující s dopravcem škodní protokol a neprodleně informuje Provozovatele obchodu na uvedené e-mailové adrese. V případě nesplnění kterékoliv povinnosti Kupujícího dle tohoto odstavce, nebude právo z vadného plnění Kupujícímu přiznáno.

  7.8. Prodávající potvrdí Spotřebiteli písemně, kdy právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje, dále mu vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající rozhodne o reklamaci Spotřebitele ihned, ve složitých případech do tří pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace Spotřebitele bude vyřízena bez zbytečného dokladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude jiné dohody stran. V případě, že Kupující není Spotřebitelem, Prodávající se zavazuje reklamaci vyřídit dle svých možností co nejdříve.

  Tento odstavec 7.9. se použije pouze v případě, že Kupujícím je Spotřebitel. Kupující, a aniž by byla dotčena jiná ustanovení zákona týkající se odpovědnosti Prodávajícího za vady, další práva Kupujícího, která se ke koupi Zboží vážou, a poskytnutá záruka za jakost Zboží, Prodávající v rámci své zákonné odpovědnosti za vady odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu, má Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u Prodávajícího, včetně Provozovatele obchodu na info@motointegrator.cz .

  7.10. Kupující se vzdává práva na náhradu škody a jiné újmy vzniklé v souvislosti s vadou Zboží, jakož i práva na náhradu nákladů spojených s vadou či uplatněním reklamace. Toto neplatí, pokud se na kupní smlouvu použijí ust. § 2158 a násl. obč. zák. o prodeji zboží v obchodě.

  7.11. V případě neoprávněné reklamace je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu veškeré náklady vzniklé v souvislosti s posouzením vady Zboží či montáže. Toto neplatí, jestliže Kupujícím je Spotřebitel.

  8. Odstoupení od kupní smlouvy - Spotřebitel

  8.1. Ustanovení tohoto čl. 8 se použijí pouze v případě, že Kupujícím je Spotřebitel.

  8.2. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy i bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů od převzetí Zboží. V případě, že zboží bylo montováno či nakoupeno u Prodávajícího, oznámení odstoupení se zasílá Provozovateli obchodu elektronicky (e-mailem) formou jednostranného právního jednání na info@motointegrator.cz. Pro odstoupení je možné (nikoliv povinné) použít vzorový formulář pro odstoupení, který lze nalézt ZDE. Formulář je možné elektronicky vyplnit a odeslat na uvedenou e-mailovou adresu info@motointegrator.cz Přijetí oznámení odstoupení bude Provozovatelem obchodu Kupujícímu obratem elektronicky potvrzeno. V případě, že bylo zboží zasláno zásilkovou službou, je možné vyplnit formulář vrácení zboží, který lze nalézt ZDE. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

  8.3. Neprodleně po oprávněném odstoupení nejpozději však do 14-ti dnů od odstoupení Kupující:

 • pokud není prodávajícím Provozovatel obchodu, předá vracené Zboží osobě Prodávajícímu v místě provozovny Prodávajícího, kde Zboží při koupi převzal, nebo
 • pokud je prodávajícím Provozovatel obchodu, zašle Zboží (nikoliv na dobírku) Provozovateli obchodu na adresu Inter Cars Česká republika s.r.o., Černokostelecká 2246, Green Square Říčany - budova C, 251 01 Říčany
 • Přímé náklady na vrácení Zboží hradí a nese Kupující. Kupující je povinen vrátit Zboží neopotřebované, nepoškozené, úplné a v původním obalu. V případě, že bude nutné, aby Prodávající vynaložil náklady spojené s vrácením Zboží, nese tyto náklady Kupující. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté Kupujícímu přeúčtovány a započteny s kupní cenou za vracené Zboží.

  8.4. Prodávající po obdržení Zboží vrátí Kupujícímu uhrazenou kupní cenu, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím). Pro vrácení peněž bude použit stejný způsob, který je použit při koupi (pokud Kupující neurčí jinak), přičemž Prodávající nemá v této souvislosti právo na další náklady. Kupní cena bude vrácena neprodleně, nejpozději však do 14-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, nejdříve však po obdržení Zboží Prodávajícím od Kupujícího nebo po prokázání, že Zboží Provozovateli obchodu Kupující odeslal. V případě, že Zboží bude Kupujícím vráceno opotřebované, poškozené nebo neúplné, je Prodávající oprávněn započíst si oproti vracené kupní ceně částku odpovídající vzniklé škodě.

  9. Jiná ujednání

  9.1. Náklady Prodávajícího na použití komunikačních prostředků na dálku nejsou Kupujícímu účtovány. Náklady Kupujícího na použití komunikačních prostředků na dálku si nese Kupující sám.

  9.2. Jednotlivé kupní smlouvy mohou být měněny pouze v písemné formě.

  9.3. Pokud je požadováno jednání v písemně formě, postačí, když tak bude učiněno elektronickými prostředky.

  9.4. V případě jakýchkoliv nejasností, problémů, dotazů apod. může Kupující kontaktovat Provozovatele obchodu na adrese: Inter Cars Česká republika s.r.o., IČ: 27156257, se sídlem v Praze 4, Novodvorská 1062/12 Lhotka, PSČ 142 00, zapsaná v OR MS Praha, odd. C, vl. 141075, tel.: +420 261 344 080, e-mail: intercarscz@intercars.eu. Provozovatel obchodu také na uvedené adrese vyřizuje jakékoliv stížnosti Kupujícího. Tímto není dotčeno právo Spotřebitele obrátit se se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, zejména Českou obchodní inspekcí.

  10. Registrace

  10.1. Registrace na www.MOTOINTEGRATOR.cz je dobrovolná a není nutná k prohlížení jeho obsahu, ani k uskutečnění objednávky.

  10.2. Registrace umožňuje přístup k dalším funkcím a službám internetového Obchodu.

  10.3. Pro registraci vyplní uživatel formulář, dostupný na internetových stránkách internetového Obchodu. Po odeslání formuláře bude uživatel opět vyzván k potvrzení svého souhlasu s registrací.

  10.4. Žádost o registraci musí být vyplněna pravdivě a podle aktuálního stavu.

  10.5. Uživatel, který se registruje, obdrží jméno a heslo, sloužící k přihlášení.

  10.6. V případě jakýchkoli změn v údajích má uživatel právo na jejich změnu. Provozovatel obchodu není odpovědný za jakékoli problémy, vzniklé ze zadání nesprávných údajů.

  11. Ochrana osobních údajů fyzických osob a Obchodní sdělení

  11.1. Informace a souhlas Kupujícího se zpracováním osobních údajů je předmětem samostatné LISTINY.

  11.2. Kupující dává souhlas Prodávajícímu včetně Provozovatele obchodu k zasílání informací, novinek a obchodních sdělení týkajících se Zboží a služeb Prodávajícího včetně Provozovatele obchodu prostřednictvím elektronické pošty, poštovní adresy Kupujícího, faxu či telefonu. Tento souhlas může být Kupujícím odvolán na info@motointegrator.cz.

  12. Informace pro Spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

  Prodávající včetně Provozovatele obchodu (dále jen Prodávající) ve smyslu ust. § 14 zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen ZOS) informují Spotřebitele, že v případě vzniku sporu mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, subjektem věcně příslušným pro mimosoudní řešení tohoto spotřebitelského sporu ve smyslu ust. § 20d a násl. ZOS, který se týká Zboží či služeb Prodávajícího a který vznikne z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, internetová adresa www.coi.cz.

  13. Platnost Podmínek

  13.1. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1.1.2016.

  13.2. Provozovatel obchodu je oprávněn Podmínky kdykoliv jednostranně změnit, přičemž změna nabývá účinnosti jejím uveřejněním na www.MOTOINTEGRATOR.cz.

  13.3. Ujednání v kupních smlouvách mají přednost před těmito Podmínkami.

  13.4. Písemná forma jednání požadovaná Podmínkami je zachována, když jednání bude učiněno elektronickou poštou.

  13.5. Tyto Podmínky jakož i jednotlivé kupní smlouvy se řídí českým materiálním právem.